Граѓанска Опција за Македонија

Граѓанска Опција за Македонија

За ГРОМ

Почитувани сограѓани, пријатели, поддржувачи,

По долги години поминати во политиката, некои нешта стануваат многу појасни. Во еден момент станува очигледно дека наместо работата и политичката идеја за просперитет на земјата и нејзините граѓани, суетите и идеопоклонството ја преземаат улогата на двигател на политичките решенија. Македонија и нејзините граѓани ниту заслужиле, ниту пак имаат каква било причина да останат во залог на ваквата политичка мисла и акција. Едноставно, повеќе од потребно е граѓанско „ослободување“ од стегите, субтилно наметнати од поединци и нивните елити врз секој од нас, само заради подолг опстанок на политичката сцена. Сите ние, граѓаните на Република Македонија, живееме под еден кров, оџакот чади за сите или не чади за никого. Затоа, нема простор за поделби од било каков тип, премногу сме мали и кревки за да се делиме по милион основи, а не има нешто повеќе од два милиони. Мојата последна изборна кампања, сосема јасно мис тави пред очи дека ние во суштина можеме да се поделиме на вредни и мрзливи, хумани и себични и тоа е тоа. Токму овој факт, поткрепен со секојдневните барања од граѓаните да се организираме по ова основа, беа мотивот за покренување на иницијативата за формирање на Граѓанската опција за Македонија – ГРОМ. Оваа иницијатива произлегува од обичниот граѓанин и нему му припаѓа. ГРОМ треба да биде политички субјет за артикулација на граѓанската мисла, потреба и стремеж. Да го „разголиме“ политичкиот мистифициран речник и да го сведеме на практични нешта. Впрочем политиката е едноставна работа, политичарите прават да биде поинаква.
Ако си вреден или вредна, хумана или хуман, искрена или искрен, со чесни намери за себе и другите, добредојде во ГРОМ. Академските титули, социјалниот статус и влијание, не се ниту предност, ниту хендикеп.

Најважно е да си добар човек, да ги сакаш луѓето и Македонија!

Храбро!
Само Ваш,
Стевчо Јакимовски


ВИЗИЈА

Осмислена егзистенција на граѓаните во која има надеж, достоинство, интегритет, хумани вредности, богатства, културни содржини, етичка мотивација и човечка солидарност во сите сегменти на животот и работата на секој дел од државата.

НАЧЕЛА И ПРИНЦИПИ НА ДЕЛУВАЊЕ

Начелата на ГРОМ се засноваат на изворните принципи за демократско живеење:

 • Слобода на личен избор и
 • создавање на поправедно општество за секој граѓанин.

Принципите што гарантираат остварување на овие две начела се:

 • Афирмирање на поединечните квалитети на секој граѓанин;
 • Почитување на резултатите од работата;
 • Тимска работа, соработка и континуирано градење капацитет на секој граѓанин за соочување со животните проблеми;
 • Хуманизам и поддршка на младите во нивниот развој и активниот придонес во општество;
 • Слобода, социјална правда и солидарност меѓу граѓаните;
 • Интегритет, идентитет, чесност, праведност, одговорност и докажани резултати на носителите на јавни функции;
 • Афирмирање на мултикултуризмот;
 • Обезбедување достапност до квалитетни и праведни јавни сервиси (здравство, образование, култура, социјала…);
 • Храброст во отворање и решавање на најгорливите проблеми во државата поврзани со етничката толеранција и евроатлантските интеграции, а не нивно постојано криење под килим.

 

Për OQM

Të nderuar bashkëqytetar, miq, përkrahës,

Pas shumë vitesh të kaluara në politikë, disa gjëra bëhen më të qarta. Në një moment bëhet e qartë që në vend të punës dhe ideve politike për përparim të vendit dhe qytetarëve të saj ,mendjemadhësia, perkushtimi ideor marrin përsipër rolin shtysë të zgjidhjeve politike.

Maqedonija dhe qytetarët e saj nuk e meritojnë dhe nuk kanë arsye që të jen peng e një politike, akcioni të këtij lloji. Thjesht më tepër është e nevojshme ,,Liria’’ e njerëzve nga prangat subtile të imponuara nga individët dhe elitat e tyre mbi secilin prej neshvetëm për përqëndrim më të gjatë në politikë. Të gjithë ne qytetarët e R.Maqedonisë jetojmë në një çati, ku oxhaku tymon ose për të gjithë ose nuk tymon për asnjë. Prandaj nuk ka vend për  ndarjen e çdo lloji, jemi tepër të vegjël dhe të brishtë që të ndahemi në milliona arsye a në të kundërtën jemi diçka më tepër se dy million.

Fushata ime e fundit zgjedhore në mënyrë të qartë mi nxori përpara syve që ne në të vërtetë  mund të ndahemi në njerëz të vlefshëm e dembel,human e egoist e ajo është ajo.

Ky është ai fakt që I ka mbështetur  kërkesat e përditshme të qytetarëve të organizohemi për këtë arsye,ishin motivi për përkahjen e iniciativës së formimit të Opcionit Qytetar për Maqedoninë-OQM. Kjo iniciativ rrjedh nga qytetari I thjesht dhe atij I përket.OQM-ja duhet të jet subjekt politik për artikulimin e mendimit të qytetarit,nevojat dhe synimet.

Të ,,zhveshim’’ fjalorin politik mistifikim dhe të reduktojm në gjëra praktike.Madje politika është punë e thjeshtë, politikanët e bëjn të jet më ndryshe.

Nëse je punëtor ose punëtore, human ose humane, I sinqertë ose e sinqertë,me qëllime të drejta për vete dhe të tjerët, mirserdhe në OQM.

Titujt akademik,statusi social dhe ndikimi nuk jan as përparsi e as hendikep.

Kryesore ësht të jesh njeri I mirë, të duash popullin dhe Maqedoninë!

Guximshëm!
Vetëm I juaji
Stevço Jakimovski


VIZIONI

Egzistencë e menduar e qytetarëve në të cilën ka shpresë, dinjitet, integritet, vlera humane, pasuri, përmbajtje kulturore, motivacion etik dhe  solidaritet njerzorë në të gjitha segmentet e jetës dhe punës në çdo pjesë të shtetit.

PARIME DHE PRINCIPE TË VEPRIMIT

Parimet e OQM (OQM) bazohen në principet burimore të jetës demokratike:

 • Liria e zgjedhjes personale dhe
 • Krijimi  i shoqërisë më të drejtë për çdo qytetar

Principet që garantojnë realizimin e këtyre dy primeve janë:

 • Afirmimi I kualiteteve personale të çdo qytetari;
 • Respektimi i rezultateve të punës;
 • Punë ekipore, bashkëpunim dhe ndërtim të vazhdueshëm të kapacitetit të çdo qytetari për ballafaqimin me problemet e jetës;
 • Humanizëm dhe mbështetje për të rinjtë në zhvillimin e tyre  dhe në kontributin aktiv në shoqëri;
 • Liri, drejtësi sociale dhe solidaritet ndërmjet qytetarëve;
 • Integriteti, identitet, ndershmëri, drejtësi, përgjegjësi dhe rezultate të dëshmuara të bartësve të funksioneve publike;
 • Afirmimi i multikulturalizmit;
 • Sigurimi i qasjes në shërbimet publike kualitative dhe të drejta  (shëndetësi, arsim, kulturë, shërbimet sociale,…);
 • Guxim gjatë hapjes dhe zgjidhjes së problemeve më të rënda lidhur me tolerancën ndëretnike dhe integrimet euroatlantike, e jo fshehjen e tyre të përhershme nën qilim.