Граѓанска Опција за Македонија

Граѓанска Опција за Македонија

Надзорен Одбор

Врз основа на член 21, а во врска со член 37,  од Статутот на ГРОМ Собранието на ГРОМ на седницата одржана на 19.02.2017 година  ја донесе следната:

О Д Л У К А

За избор на членови на Надзорен Одбор  на ГРОМ

 Член 1

Собранието на ГРОМ за  членови на Надзорниот Одбор на ГРОМ  ги избира:

  1. Бојан Милошевски
  2. Ристо Смилевски
  3. Николчо Михов
  4. Слаѓан Михајловски
  5. Билјана Салтирова
  6. Патрик Поповски
  7. Марјан Маџовски

Член 2

Мандатот на членовите на Надзорниот Одбор  е 5 (пет ) години, со право на повторен избор.

Член 3

Одлуката  стапува на сила со денот на нејзиното донесување.