Граѓанска Опција за Македонија

Граѓанска Опција за Македонија

Контакт

Граѓанска опција за Македонија – ГРОМ

Adresa:
Praska br.21/1-2
1000 Skopje, Republika Makedonija

E-mail:

info@grom.mk

grom.office@gmail.com

Контакт службено лице за посредување со информации од јавен карактер:

Лиле Николоска
Телефон: 070-420-220
Е-mail: grom.office@gmail.com