Граѓанска Опција за Македонија

Граѓанска Опција за Македонија

Извештај за примени донации на транасакциска сметка за финансирање на изборна кампања за период 13.09.-06.10.2021 година

izvestaj za donacii 2