Граѓанска Опција за Македонија

Граѓанска Опција за Македонија

Членовите на ГРОМ од Велес, хумани во пресрет на празниците

ГРОМФо­ру­мот на же­ни, во со­ра­бо­тка со Фо­ру­мот на мла­ди, при Оп­штин­ска­та ор­га­ни­за­ци­ја на ГРОМ од Ве­лес, во пре­срет на но­во­го­диш­ни­те и бо­жиќ­ни­те праз­ни­ци ор­га­ни­зи­ра две ху­ма­ни­тар­ни ак­ции.

На пр­ва­та, што ќе се одр­жи утре, 27 де­кем­ври, во 12 ча­сот, во На­род­на­та куј­на во Дво­ро­ви, чле­но­ви на ГРОМ – Ве­лес ќе до­ни­ра­ат ру­чек за со­ци­јал­но за­гро­зе­ни гра­ѓа­ни и под мо­то­то „Да ру­ча­ме за­ед­но“, ќе по­ми­нат при­јат­ни ми­го­ви во нив­но друш­тво. Цел­та на овој скро­мен ху­ман гест на чле­но­ви­те на ГРОМ е ран­ли­ви­те ка­те­го­рии гра­ѓа­ни да по­чув­ству­ва­ат ба­рем дел од праз­нич­на­та ат­мо­сфе­ра.

Вто­ра­та ху­ма­ни­тар­на ак­ци­ја на ГРОМ – Ве­лес ќе оп­фа­ти по­се­та на до­мо­ви на со­ци­јал­но загро­зе­ни се­мејс­тва, при што чле­но­ви­те на ГРОМ – Ве­лес ќе до­ни­ра­ат об­ле­ка. По­крај тоа, ќе би­дат по­се­те­ни и се­мејс­тва со ли­ца со по­себ­ни по­тре­би, на кои низ друж­ба, прет­став­ни­ци­те на оваа Оп­штин­ска ор­га­ни­за­ци­ја на пар­ти­ја­та, ќе по­ка­жат гри­жа за оваа ка­те­го­ри­ја гра­ѓа­ни.

Споделете го линкот на социјалните мрежи
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin