Граѓанска Опција за Македонија

Граѓанска Опција за Македонија

Говор на Штерио Николов – приватен стопанственик од ВелесFjalimi I Shterio Nikollovit- biznesmen privat nga Velesi

– Јас сум еден од оние кои сметаат дека младите во Македонија, својата перспектива не треба да ја бараат надвор од државата, ниту на некое бирократско место во државната администрација, туку во приватната иницијатива. Таму има неисцрпни можности за креативност, успех и резултати. Таму се создаваат парите! Денарот најмногу го цени оној кој тешко го заработува.Тоа се граѓаните и фирмите. А најмалку го цени оној кој лесно го стекнува-тоа е државата. За прв пат се вклучувам во политика зошто сметам дека државата треба помалку да зафаќа од стопанството и од граѓаните, оти стопанствениците се тие кои преземаат ризик, мораат да најдат нови пазари, тоа што ќе го продадат да го наплатат и да им дадат плати на работниците. Без успешно стопанство нема успешна држава! Таа ќе биде „гола“ политика.– Unë jam një nga ata që besojnë se të rinjtë në Maqedoni, prespektivën e tyre nuk duhet ta kërkojnë jasht shtetit , as nga një pozicion burokratik në administracionin shtetëror, por në iniciativë private. Atje ka mundësi  të pashtershme, për suksesin e krijimtarisë dhe rezultatet. Atje krijohen paratë!

Paranë më tepër e vlerëson ai që rëndë e përfiton.

Ato janë qytetarët dhe firmat.

Ndërsa më pak e vlerëson ai që lehtë e përfiton- ajo është shteti. Për herë të parë kyçem në politikë sepse llogaris se shteti duhet më pak të përfshijë nga ekonomia dhe nga  qytetarët  se sipërmarrësit janë ata që marrin rrezikun, duhet të gjejnë  tregje të reja që do të shesin  dhe inkasojnë për ti dhënë pagat punëtorëve. Pa ekonomi të suksesshme nuk ka shtet të suksesshëm ! Ajo do të jetë politikë e ,,zhveshur,,.

Споделете го линкот на социјалните мрежи
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin