Граѓанска Опција за Македонија

Граѓанска Опција за Македонија

Говор на Сенад Сакиповски – магистрант по криминалистика од КумановоFjalimi I Senad Sakipovskit-magjistër në kriminalistikë nga Kumanova

– За Ромите се збори дека се необразовани. Јас сум магистрант, но невработен. Јас, како и Емир, одбрав мојата среќа да ја барам тука, во мојата земја. Не дека тука е толку добро, туку напротив, дека треба како млад човек да се вклучам во промените. Тука сум се родил, тука ми е најмилото место. Верувам дека тука можам да ги остварам моите соништа и мојата перспектива. Азилот во туѓина не може да биде решение на животните маки ниту на Ромите, ниту на другите граѓани. Образованието, иницијативата и акцијата што ги преземаме се решението на нашите проблеми.
Затоа сум во ГРОМ и уште многу како мене ќе се приклучат. Овде гледам такви луѓе.– Për  romët flitet se janë të paarsimuar. Unë jam magjistër  por I papunësuar. Edhe unë si Emiri vendosa lumturinë time  ta kërkoj këtu, në vendlindjen time. Jo se këtu është aq mirë përkundrazi  mirëpo duhet si një djalë I ri të kyçem në ndryshimet. Këtu jam lindur , këtu është vendi im më I dashur . Shpresoj  se këtu mundem ti realizoj ëndërrat e mia.

Azili në kurbet nuk mund të jetë zgjidhje për  vuajtjet jetësore të romëve dhe qytetarëve të tjerë. Arsimin , iniciativën, veprimin që I morrëm janë zgjidhje për problemet tona.Ajo është arsyeja që jam në  OQM dhe shumë të tjerë si unë do të kyçen. Këtu shof njerëz të tillë!