Централен Одбор

Врз основа на член 21, а во врска со член 25,  од Статутот на ГРОМ Собранието на ГРОМ на седницата одржана на 19.02.2017 година  ја донесе следната:

О Д Л У К А

За избор на членови на Централен Одбор на ГРОМ

Член 1

Бројот на членови на Централниот Одбор на ГРОМ изнесува 155 члена.

Член 2

За членови на Централниот Одбор на ГРОМ се избрани:

 1. Чедомир Саздовски
 2. Славица Новачевска
 3. Крсте Петревски
 4. Јовица  Димовски
 5. Даница  Ангеловска
 6. Игор  Ѓергениду
 7. Катерина Симиќ
 8. Дејан Коцев
 9. Петранка  Ризова
 10. Сашо Милковски
 11. Ване Андонов
 12. Алекса Копачев
 13. Зоран Апостолоски
 14. Николче Здравески
 15. Дејан Филипоски
 16. Елизабета Димоска
 17. Вељанче  Радески
 18. Валентина Дукова
 19. Тања Ивковиќ-  Пренџова
 20. Бошко Димовски
 21. Слаѓана Тушевска
 22. Татјана  Арсовска
 23. Тони Максимов
 24. Зоран Поповски
 25. Вангел Кариванов
 26. Зоран Ласков
 27. Бети Тасевска
 28. Дејан Јовановски
 29. Милка Ѓурковиќ
 30. Акит Незири
 31. Вукосава Маневска
 32. Драган Силјановски
 33. Тоше Михајлов
 34. Борче Трошански
 35. Даниела Чочевска
 36. Стевче Митревски
 37. Глигорчо Чочевски
 38. Стојмир Саздов
 39. Киро Тодосов
 40. Драгана Раиќ
 41. Моме Спасовски
 42. Виктор Цветковски
 43. Зоран Петрушевски
 44. Марјан Каранфиловски
 45. Горан Јовановиќ
 46. Марта Цветковска
 47. Марија Цакиќ
 48. Ивица Андоновски
 49. Дејан Арсовски
 50. Никола Иванчиќ
 51. Илија Марин
 52. Томи Наумовски
 53. Милован Трајковиќ
 54. Анто Трајановски
 55. Кристина Костоска
 56. Снежана Николоска
 57. Дејан Ристески
 58. Горан Кузманоски
 59. Јордан Кусевски
 60. Тони Трипуновски
 61. Стефан Мургоски
 62. Златко Атанасов
 63. Ана Митревска
 64. Алаксандар Турунидов
 65. Сузана Зафировска
 66. Сашо Гулевски
 67. Томислав Трајковиќ
 68. Дејан Лазаревиќ
 69. Оливер Ромевски
 70. Татјана Јанкуловска
 71. Радован Јовановиќ
 72. Лидија Трпкова
 73. Јохана Рафајловска
 74. Тодор Чепреганов
 75. Радмила Миташева
 76. Александар Трајановски
 77. Борче Митков
 78. Паско Атанасов
 79. Блаже Николов
 80. Цветанка Ристова
 81. Николче Јанков
 82. Зорица Камчева
 83. Ленче Јовановска
 84. Никица Житарова
 85. Трајче Стефилов
 86. Спасе Ристески
 87. Делјо Стојанов
 88. Панче Велев
 89. Фани Миткова
 90. Ѓоко Џинов
 91. Љупчо Пренџов
 92. Мавие Мехмети
 93. Горан Анчески
 94. Зоран Поповски
 95. Ѓорѓи Чакарјаневски
 96. Соња Стефановиќ
 97. Лилјана Јовановска
 98. Горан Михајлов
 99. Добрила Андоновска
 100. Роберт Живадиновиќ
 101. Дејан Димковски
 102. Ефтим Пејовски
 103. Агата Поповиќ
 104. Виктор Грозданов
 105. Петар Теов
 106. Елка Даскалова
 107. Ермин Шаровиќ
 108. Христина Борисова
 109. Аце Миновски
 110. Христина Ристевска
 111. Стојан Димовски
 112. Џејлан Исмаили
 113. Љутви Рушити
 114. Добре Наумовски
 115. Катерина Јосифовска
 116. Мирјана Милошевска
 117. Александар Атанасовски
 118. Мартин Домби
 119. Лилјана Илиевска
 120. Гордана Ангеловска
 121. Благоја Петковски
 122. Љупчо Анчевски
 123. Иван Петревски
 124. Јоана Станиќ
 125. Савета Филиповска
 126. Славица Алексовска
 127. Атанас Филиповски
 128. Татјана Рајчевска Топаловска
 129. Ана Арсовска
 130. Елена Затковска
 131. Љубомир Сенковски
 132. Никола Николовски
 133. Илија Рајковски
 134. Дијана Симјановска
 135. Зоран Краљевски
 136. Емилија Арсовска
 137. Пецо Николовски
 138. Елмаз Амери
 139. Мурат Сулејманов
 140. Виолета Цветковска
 141. Виолета Михајловска
 142. Томе Груевски
 143. Ивана Ордевска
 144. Ѓоко Менковски
 145. Стевче Алушовски
 146. Елеонора Стрезовска
 147. Билјана Петрушевска
 148. Едис Нури
 149. Александар Николовски
 150. Магдалена Копчаровска Дедиќ
 151. Маја Стаменковска Угринова
 152. Свето Ангеловски
 153. Тони Јакимовски
 154. Слободан Ристовски
 155. Тања Димитровска Шкрбиќ
 

 

Член 2 

Мандатот на членовите на Централниот  Одбор  е 5 (пет ) години, со право на повторен избор.

Член 3

Одлуката  стапува на сила со денот на нејзиното донесување.