Претседателство

Претседател на Граѓанска Опција за Македонија – ГРОМ
Стевчо Јакимовски
Е-маил адреса: stevco.jakimovski@grom.mk
Кратка биографија

Потпретседател на Граѓанска Опција за Македонија – ГРОМ
Мавие Мехмети
Е-маил адреса: mavie.mehmeti@grom.mk
Кратка биографија

Потпретседател на Граѓанска Опција за Македонија – ГРОМ
Горан Анчески
Е-маил адреса: goran.anceski@grom.mk
Кратка биографија

Потпретседател на Граѓанска Опција за Македонија – ГРОМ
Тодор Чепреганов
Е-маил адреса: todor.cepreganov@grom.mk
Кратка биографија

Потпретседател на Граѓанска Опција за Македонија – ГРОМ
Зоран Поповски
Е-маил адреса: zoran.popovski@grom.mk Кратка биографија
 Потпретседател на Граѓанска Опција за Македонија – ГРОМ 
Љупчо Пренџов

Е-маил адреса: ljupco.prendzov@grom.mk
Кратка биографија

Генерален секретар
на Граѓанска Опција за Македонија – ГРОМ
Виктор Цветковски
Е-маил адреса: viktor.cvetkovski@grom.mk
Кратка биографија

Организационен секретар
на Граѓанска Опција за Македонија – ГРОМ
Панчо Минов
Е-маил адреса: panco.minov@grom.mk
Кратка биографија

 Организационен секретар
на Граѓанска Опција за Македонија – ГРОМ Ѓорѓи Чакарјаневски

Е-маил адреса:gjorgji.cakarjanevski@grom.mk
Кратка биографија