No Picture

Известување

27.12.2013 Joana Stanik 0

Извршниот одбор на Граѓанска опција за Македонија ги известува своите членови од Неготино дека Основачкото собрание на оваа Општинска организација на ГРОМ, поради лошите временски […]

No Picture

Членовите на ГРОМ од Велес, хумани во пресрет на празниците

26.12.2013 Joana Stanik 0

Фо­ру­мот на же­ни, во со­ра­бо­тка со Фо­ру­мот на мла­ди, при Оп­штин­ска­та ор­га­ни­за­ци­ја на ГРОМ од Ве­лес, во пре­срет на но­во­го­диш­ни­те и бо­жиќ­ни­те праз­ни­ци ор­га­ни­зи­ра две […]