Говор на Жарко Јагодиќ – воен пензионер од СкопјеFjalimi I Zharko Jagodiqit – pensionist ushtarak nga Shkupi

– Они који ме познају, знају ме као духовит човек. У Републици Македонији живим одавно. Гледа се зар не? Са Стевчетом сам био и у 2009-ту годину, кад је водио тешку битку са ВМРО-ДПМНЕ. Зад њега сам стао и недавно, на локалним изборима. Драго ми јe што и сад је одлучио да крене наспрам двеју великих политичких странака. Његови политички противници свашта су причали о њему. А ја сам на то рекао: „Што су више клевете и лажи, Стевче нам је милији и дражи!“. Тако су и граѓани мислили. Али зашто? Зашто човек има резултате, поштује људе, и зна да побеѓује. Такви нам требају. Зато сам и ја вечерас овде, да дам свој допринос за следеќу победу!– Ata që më njohin, më dinë mua si njeri gazmor.Në Repiblikën e Maqedonisë jetoj që moti. Shihet apo jo? Me Stevçon kam qenë që në 2009-n, që ka  udhëhequr betejë të  rëndë me VMRO-n. Pas tij kam qëndruar edhe në zgjedhjet lokale.

Më vjen mirë që tani ka vendosur të shkoj kundër dy partive kryesore politike. Kundërshtarët e tij politik gjithqka flisnin për të.  Ndërsa unë për këtë gjë thoja:,, Sa më shum shpifje dhe gënjeshtra nga ana e kundërshtarëve të tij, Stevco për ne bëhet edhe më I dashur,, Edhe qytetarët keshtu si unë mendojnë. Por pse?

Sepse njeriu ka rezultate, respekton popullin dhe din të fitojë. Të tillë neve na duhen. Kjo është arsyeja që sonte jam unë këtu , të jap kontributin tim për fitoren e ardhshme.

Говор на Штерио Николов – приватен стопанственик од ВелесFjalimi I Shterio Nikollovit- biznesmen privat nga Velesi

– Јас сум еден од оние кои сметаат дека младите во Македонија, својата перспектива не треба да ја бараат надвор од државата, ниту на некое бирократско место во државната администрација, туку во приватната иницијатива. Таму има неисцрпни можности за креативност, успех и резултати. Таму се создаваат парите! Денарот најмногу го цени оној кој тешко го заработува.Тоа се граѓаните и фирмите. А најмалку го цени оној кој лесно го стекнува-тоа е државата. За прв пат се вклучувам во политика зошто сметам дека државата треба помалку да зафаќа од стопанството и од граѓаните, оти стопанствениците се тие кои преземаат ризик, мораат да најдат нови пазари, тоа што ќе го продадат да го наплатат и да им дадат плати на работниците. Без успешно стопанство нема успешна држава! Таа ќе биде „гола“ политика.– Unë jam një nga ata që besojnë se të rinjtë në Maqedoni, prespektivën e tyre nuk duhet ta kërkojnë jasht shtetit , as nga një pozicion burokratik në administracionin shtetëror, por në iniciativë private. Atje ka mundësi  të pashtershme, për suksesin e krijimtarisë dhe rezultatet. Atje krijohen paratë!

Paranë më tepër e vlerëson ai që rëndë e përfiton.

Ato janë qytetarët dhe firmat.

Ndërsa më pak e vlerëson ai që lehtë e përfiton- ajo është shteti. Për herë të parë kyçem në politikë sepse llogaris se shteti duhet më pak të përfshijë nga ekonomia dhe nga  qytetarët  se sipërmarrësit janë ata që marrin rrezikun, duhet të gjejnë  tregje të reja që do të shesin  dhe inkasojnë për ti dhënë pagat punëtorëve. Pa ekonomi të suksesshme nuk ka shtet të suksesshëm ! Ajo do të jetë politikë e ,,zhveshur,,.

Говор на Сенад Сакиповски – магистрант по криминалистика од КумановоFjalimi I Senad Sakipovskit-magjistër në kriminalistikë nga Kumanova

– За Ромите се збори дека се необразовани. Јас сум магистрант, но невработен. Јас, како и Емир, одбрав мојата среќа да ја барам тука, во мојата земја. Не дека тука е толку добро, туку напротив, дека треба како млад човек да се вклучам во промените. Тука сум се родил, тука ми е најмилото место. Верувам дека тука можам да ги остварам моите соништа и мојата перспектива. Азилот во туѓина не може да биде решение на животните маки ниту на Ромите, ниту на другите граѓани. Образованието, иницијативата и акцијата што ги преземаме се решението на нашите проблеми.
Затоа сум во ГРОМ и уште многу како мене ќе се приклучат. Овде гледам такви луѓе.– Për  romët flitet se janë të paarsimuar. Unë jam magjistër  por I papunësuar. Edhe unë si Emiri vendosa lumturinë time  ta kërkoj këtu, në vendlindjen time. Jo se këtu është aq mirë përkundrazi  mirëpo duhet si një djalë I ri të kyçem në ndryshimet. Këtu jam lindur , këtu është vendi im më I dashur . Shpresoj  se këtu mundem ti realizoj ëndërrat e mia.

Azili në kurbet nuk mund të jetë zgjidhje për  vuajtjet jetësore të romëve dhe qytetarëve të tjerë. Arsimin , iniciativën, veprimin që I morrëm janë zgjidhje për problemet tona.Ajo është arsyeja që jam në  OQM dhe shumë të tjerë si unë do të kyçen. Këtu shof njerëz të tillë!

Говор на Стевчо ЈакимовскиFjalimi I Stefço Jakimovskit

Добровечер почитувани граѓани на Република Македонија, добровечер присутни гости, членови, симпатизери и идни поддржувачи на граѓанската опција на Македонија во периодот по локалните избори бев преплавен со обраќање и барања принципите на соработка и вклучување на граѓаните во политичкиот живот во Република Македонија да ги преточиме во политичка опција.Mirëmbrëma të nderuar qytetarë të Republikës së Maqedonisë, mirëmbrëma mysafir të nderuar, anëtarë, mbështetës të ardhshëm të Opcionit Qytetar për Maqedoninë,  në periudhën pas zgjedhjeve lokale  isha I përmbytur me kërkesat dhe parimet e adresuara për përfshirjen e qytetarëve ne jetën politike në Republikën e Maqedonisë për  të transformuar në një opcion politik. повеќе

Страница 45 од 45« Прва...102030...4142434445