No Picture

Членовите на ГРОМ од Велес, хумани во пресрет на празниците

26.12.2013 Joana Stanik 0

Фо­ру­мот на же­ни, во со­ра­бо­тка со Фо­ру­мот на мла­ди, при Оп­штин­ска­та ор­га­ни­за­ци­ја на ГРОМ од Ве­лес, во пре­срет на но­во­го­диш­ни­те и бо­жиќ­ни­те праз­ни­ци ор­га­ни­зи­ра две […]

No Picture

Претседателот на ОО на ГРОМ – Охрид, домаќин на градоначалникот на Винковци

11.12.2013 Joana Stanik 0

Претседателот на Општинската организација на ГРОМ од Охрид, Љупчо Настоски, беше домаќин на градоначалникот на хрватската општина Винковци, Младен Карлиќ, и на неговиот заменик, Томислав […]