КОЛУМНА НА М-Р ЉУПЧО ПРЕНЏОВ: Времето е на наша страна!

25.03.2017 admin 0

17.03.2017 година – Кри­за, пла­тфор­ма, про­во­ка­ции. Тоа се три­те кон­стан­ти што де­цид­но ја де­фи­ни­ра­ат ма­ке­дон­ска­та ствар­ност во из­ми­на­ти­те две го­ди­ни, но кул­ми­на­ци­ја­та, или пи­кот, ја […]

КОЛУМНА НА М-Р ЉУПЧО ПРЕНЏОВ: Мораме ли?!

11.03.2017 admin 0

10.03.2017 година – Ха­ле­е­ва­та ко­ме­та, ко­ја се ја­ву­ва на се­кои 75-76 го­ди­ни, и ед­вај и ја фа­ќа­ме опа­шка­та од неј­зи­но­то про­ле­ту­ва­ње, на ма­ке­дон­ска­та по­ли­тич­ка сце­на, […]